Sàn gỗ Thaixin

Sàn gỗ ThaiXin 30611

Sàn gỗ ThaiXin 30611

Thông số kỹ thuật của sản phẩm sàn gỗ ThaiXin - 30611 Kích thước 1205 mm(dài) x 192 mm(rộng)  Độ dày 8 mm Chất liệu Sàn gỗ công nghiệp đã qua xử lý Xuất xứ Nhập Khẩu Từ...

Liên hệ : 063.383.4072

Sàn gỗ ThaiXin 2081

Sàn gỗ ThaiXin 2081

Thông số kỹ thuật của sản phẩm sàn gỗ ThaiXin - 2081 Kích thước 1205mm x 192mm x 8mm Độ dày 8mm Chất liệu Sàn gỗ công nghiệp đã qua xử lý Xuất xứ Nhập Khẩu Từ Thái...

Liên hệ : 063.383.4072

Sàn gỗ ThaiXin 3015

Sàn gỗ ThaiXin 3015

Thông số kỹ thuật của sản phẩm sàn gỗ ThaiXin - 3015 Kích thước 1205mm x 192mm x 8mm Độ dày 8mm Chất liệu Sàn gỗ công nghiệp đã qua xử lý Xuất xứ Nhập Khẩu Từ Thái...

Liên hệ : 063.383.4072

Sàn gỗ ThaiXin 3012

Sàn gỗ ThaiXin 3012

Thông số kỹ thuật của sản phẩm sàn gỗ ThaiXin - 3012 Kích thước 1205mm x 192mm x 8mm Độ dày 8 mm Chất liệu Sàn gỗ công nghiệp đã qua xử lý Xuất xứ Nhập Khẩu Từ...

Liên hệ : 063.383.4072

Sàn gỗ ThaiXin 30719

Sàn gỗ ThaiXin 30719

Thông số kỹ thuật của sản phẩm sàn gỗ Thaixin - 30719 Kích thước 1205mm x 192mm x 8mm Độ dày 8 mm Chất liệu Sàn gỗ công nghiệp đã qua xử lý Xuất xứ Nhập Khẩu Từ...

Liên hệ : 063.383.4072

Sàn gỗ Thaixin 1070

Sàn gỗ Thaixin 1070

Thông số kỹ thuật của sản phẩm sàn gỗ Thaixin - 1070 Kích thước 1205mm x 192mm x 8mm Độ dày 8mm Chất liệu Sàn gỗ công nghiệp đã qua xử lý Xuất xứ Nhập Khẩu Từ Thái...

Liên hệ : 063.383.4072

Sàn gỗ ThaiXin 3061

Sàn gỗ ThaiXin 3061

Thông số kỹ thuật của sản phẩm sàn gỗ ThaiXin - 3061 Kích thước 1205mm x 192mm x 8mm Độ dày 8 mm Chất liệu Sàn gỗ công nghiệp đã qua xử lý Xuất xứ Nhập Khẩu Từ...

Liên hệ : 063.383.4072

Sàn gỗ ThaiXin 3132

Sàn gỗ ThaiXin 3132

Thông số kỹ thuật của sản phẩm sàn gỗ ThaiXin - 3132 Kích thước 1205mm x 192mm x 8mm Độ dày 8 mm Chất liệu Sàn gỗ công nghiệp đã qua xử lý Xuất xứ Nhập Khẩu Từ...

Liên hệ : 063.383.4072

Sàn gỗ ThaiXin 10712

Sàn gỗ ThaiXin 10712

Thông số kỹ thuật của sản phẩm sàn gỗ ThaiXin - 10712 Kích thước 1205mm x 192mm x 8mm Độ dày 8 mm Chất liệu Sàn gỗ công nghiệp đã qua xử lý Xuất xứ Nhập Khẩu Từ...

Liên hệ : 063.383.4072

Sàn gỗ ThaiXin 3073

Sàn gỗ ThaiXin 3073

Thông số kỹ thuật của sản phẩm sàn gỗ ThaiXin - 3073 Kích thước 1205mm x 192mm x 8mm Độ dày 8 mm Chất liệu Sàn gỗ công nghiệp đã qua xử lý Xuất xứ Nhập Khẩu Từ...

Liên hệ : 063.383.4072

Sàn gỗ ThaiXin 2080

Sàn gỗ ThaiXin 2080

Thông số kỹ thuật của sản phẩm sàn gỗ ThaiXin - 2080 Kích thước 1205mm x 192mm x 8mm Độ dày 8mm Chất liệu Sàn gỗ công nghiệp đã qua xử lý Xuất xứ Nhập khẩu từ Thái...

Liên hệ : 063.383.4072

Sàn gỗ ThaiXin 1067

Sàn gỗ ThaiXin 1067

Thông số kỹ thuật của sản phẩm sàn gỗ ThaiXin - 1067 Kích thước 1205mm x 192mm x 8mm Độ dày 8mm Chất liệu Sàn gỗ công nghiệp đã qua xử lý Xuất xứ Nhập Khẩu Từ Thái...

Liên hệ : 063.383.4072

Sàn gỗ ThaiXin 1048

Sàn gỗ ThaiXin 1048

Thông số kỹ thuật của sản phẩm sàn gỗ ThaiXin - 1048 Kích thước 1205mm x 192mm x 8mm Độ dày 8mm Chất liệu Sàn gỗ công nghiệp đã qua xử lý Xuất xứ Nhập Khẩu Từ Thái...

Liên hệ : 063.383.4072

Sàn gỗ ThaiXin 10611 BN

Sàn gỗ ThaiXin 10611 BN

Thông số kỹ thuật của sản phẩm sàn gỗ ThaiXin - 10611 BN Kích thước 1205(dài) x 125(rộng) Độ dày 12mm Chất liệu Sàn gỗ công nghiệp đã qua xử lý Xuất xứ Nhập Khẩu Từ Thái Lan Đặc...

Liên hệ : 063.383.4072

Sàn gỗ ThaiXin 1082 BN

Sàn gỗ ThaiXin 1082 BN

Thông số kỹ thuật của sản phẩm sàn gỗ ThaiXin - 1082 BN Kích thước 1205(dài) x 125(rộng) Độ dày 12mm Chất liệu Sàn gỗ công nghiệp đã qua xử lý Xuất xứ Nhập Khẩu Từ Thái Lan Đặc...

Liên hệ : 063.383.4072

Sàn gỗ ThaiXin 1070 BN

Sàn gỗ ThaiXin 1070 BN

Thông số kỹ thuật của sản phẩm sàn gỗ ThaiXin - 1070 BN Kích thước 1205(dài) x 125(rộng) Độ dày 12mm Chất liệu Sàn gỗ công nghiệp đã qua xử lý Xuất xứ Nhập Khẩu Từ Thái Lan Đặc...

Liên hệ : 063.383.4072

Sàn gỗ ThaiXin 1067 BN

Sàn gỗ ThaiXin 1067 BN

Thông số kỹ thuật của sản phẩm sàn gỗ ThaiXin - 1067 BN Kích thước 1205(dài) x 125(rộng) Độ dày 12mm Chất liệu Sàn gỗ công nghiệp đã qua xử lý Xuất xứ Nhập Khẩu Từ Thái Lan Đặc...

Liên hệ : 063.383.4072

Sàn gỗ ThaiXin 1066 BN

Sàn gỗ ThaiXin 1066 BN

Thông số kỹ thuật của sản phẩm sàn gỗ ThaiXin - 1066 BN Kích thước 1205(dài) x 125(rộng) Độ dày 12mm Chất liệu Sàn gỗ công nghiệp đã qua xử lý Xuất xứ Nhập Khẩu Từ Thái Lan Đặc tính Độ...

Liên hệ : 063.383.4072

Sàn gỗ ThaiXin - 1048 BN

Sàn gỗ ThaiXin - 1048 BN

Thông số kỹ thuật của sản phẩm sàn gỗ ThaiXin - 1048 BN Kích thước 1205(dài) x 125(rộng) Độ dày 12mm Chất liệu Sàn gỗ công nghiệp đã qua xử lý Xuất xứ Nhập Khẩu Từ Thái Lan Đặc...

Liên hệ : 063.383.4072

Sàn gỗ ThaiXin 1031 BN

Sàn gỗ ThaiXin 1031 BN

Thông số kỹ thuật của sản phẩm sàn gỗ ThaiXin - 1031 BN Kích thước    1205(dài) x 125(rộng) Độ dày  12mm Chất liệu Sàn gỗ công nghiệp đã qua xử lý Xuất xứ Nhập Khẩu Từ...

Liên hệ : 063.383.4072

Sàn gỗ ThaiXin 3023

Sàn gỗ ThaiXin 3023

Thông số kỹ thuật của sản phẩm sàn gỗ ThaiXin - 3023 Kích thước     1205mm x 192mm x 8mm Độ dày 8 mm Chất liệu Sàn gỗ công nghiệp đã qua xử lý Xuất xứ Nhập Khẩu...

Liên hệ : 063.383.4072

Sàn gỗ ThaiXin 10712 BN

Sàn gỗ ThaiXin 10712 BN

Thông số kỹ thuật của sản phẩm sàn gỗ ThaiXin - 10712 BN Kích thước 1205(dài) x 125(rộng) Độ dày 12mm Chất liệu Sàn gỗ công nghiệp đã qua xử lý Xuất sứ Nhập Khẩu Từ Thái Lan Đặc...

Liên hệ : 063.383.4072